Artikel 1 Algemene bepalingen
De onderneming “SanumWebdesign” houdt zich bezig met omschrijving van de bedrijfsactiviteiten. Deze
algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van SanumWebdesign, waaronder in
ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van SanumWebdesign en overeenkomsten tussen
SanumWebdesign en haar opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”. Afwijkingen van de
algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen
SanumWebdesign en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele
diensten, inkoop- en andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene
voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze
voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SanumWebdesign en de Opdrachtgever de ongeldige,
nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo veel
mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen. Het nalaten door
SanumWebdesign op enig moment nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst,
daaronder begrepen de bepalingen in deze algemene voorwaarden, te verlangen, tast in generlei opzicht
de rechten van SanumWebdesign aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door Opdrachtgever te
eisen. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover daarvan in de
overeenkomst tussen SanumWebdesign en de Opdrachtgever wordt afgeweken.

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst
Alle aanbiedingen door SanumWebdesign aan de Opdrachtgever uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in
het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een overeenkomst komt slechts tot stand door
schriftelijke overeenstemming tussen SanumWebdesign en haar opdrachtgever. Hierop vinden eveneens
de
artikelen 6:232 artikel 6:232 van het BW van toepassing.

Artikel 3 Prijzen en betaling
Alle door SanumWebdesign opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief
BTW en/of andere heffingen te geschieden. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met
name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door SanumWebdesign
geleverde goederen, verrichte werken en /of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden
gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden. Door
SanumWebdesign opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen,
belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van
voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is SanumWebdesign gerechtigd de overeengekomen prijs
te wijzigen. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en
op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever
binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet
binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal
Opdrachtgever, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke
rente verschuldigd zijn. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor
rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van € 250,–. Door de Opdrachtgever gedane
betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en
in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 4 Reclamatie
Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient zij uiterlijk 8 dagen na factuurdatum
schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens
SanumWebdesign vervalt. Reclamatie schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 5 Ontbinding en opzegging
SanumWebdesign kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn,
schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de
Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
1) De Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen
beslag wordt gelegd;
2) De Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;
3) Ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;
4) De Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie
besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
5) De Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen
onmiddellijk opeisbaar. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan SanumWebdesign bij
tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van
schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst. Indien de overeenkomst naar zijn aard en
inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan
deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging
worden beëindigd. Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de
opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. SanumWebdesign zal in dat geval wegens
opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6 Overmacht
Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de
overeenkomst verhindert en niet aan SanumWebdesign is toe te rekenen, nakoming door
SanumWebdesign zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet
uitsluitend begrepen stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoring, maatregelen van
overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij SanumWebdesign
als bij haar toeleveranciers. Indien SanumWebdesign voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst. SanumWebdesign heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen,
indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, eerst
intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt SanumWebdesign geen enkele aansprakelijkheid
voor schade. Aansprakelijkheid van SanumWebdesign voor indirecte schade, waaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde
uitgesloten. SanumWebdesign aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever
geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit
de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst
aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, tot een maximum van € 10.000, -. De aansprakelijkheid van SanumWebdesign wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de
Opdrachtgever SanumWebdesign onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende
daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SanumWebdesign ook na die termijn
toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient
een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat SanumWebdesign in staat
is adequaat te reageren. SanumWebdesign is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is
van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van
opzet of grove schuld van SanumWebdesign of haar leidinggevende ondergeschikten. Elke
aansprakelijkheid van SanumWebdesign vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het
moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van
SanumWebdesign in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de
overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

Artikel 8 Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart SanumWebdesign tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn
ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze
algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen. De Opdrachtgever vrijwaart
SanumWebdesign verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in
verband met de uitvoering van een opdracht. De Opdrachtgever is gehouden, indien hij door een derde
wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever en/of de derde SanumWebdesign
medeaansprakelijk kan of zal stellen, SanumWebdesign daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door
het derde schriftelijk op de hoogte te stellen. De Opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts
afwikkelen in overleg met SanumWebdesign op straffe van verval van de aanspraken van de
Opdrachtgever jegens SanumWebdesign.

Artikel 9 Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst
van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van SanumWebdesign. Overeenkomsten tussen
SanumWebdesign en de Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.

SanumWebdesign
01-01-2023